الاسيت ببليشر الاسيت ببليشر

Return to Full Page

انتشار شمارۀ 17 مجلۀ پژوهشی تاریخ علم

انتشار شمارۀ هفدهم مجلۀ پژوهشی تاریخ علم

 

هفدهمین شمارۀ مجلۀ تاریخ علم توسط پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران با همکاری بعضی از اعضای هیئت علمی و دانش آموختگان پژوهشکدۀ تاریخ علم منتشر شد. در این شماره می خوانیم:


تعلیقۀ محمدکاظم بن رضا طبری بر شرح محمدباقر یزدی بر مقالۀ دهم اصول اقلیدس
زهرا پورنجف 
  
شیوۀ نوین آموزش ابتدایی در دورۀ قاجار
 
 مسعود تاره 
 
 جانورنامه و رفع یک سوءتفاهم تاریخی 
 عرفان خسروی 
 
نجوم جدید پس از دارالفنون 
 سیدامیر سادات‌موسوی 
 
 نقش دکتر امیراعلم در پیشرفت بهداشت و آموزش پزشکی نوین در ایران
 حسن سالاری 
 
نخستین آثار نگاشته شده در فیزیک جدید در دوران قاجار تا سال 1300ق 
 محمد سلیمانی‌تبار
 
رویارویی با نظریۀ تکامل داروین در عصر قاجار: شیخ محمدرضا اصفهانی و تکامل انسان 
 امیرمحمد گمینی
 
علی محمد اصفهانی و لگاریتم اعداد 
 زینب کریمیان