اعضای هیئت علمی پژوهشکده اعضای هیئت علمی پژوهشکده

 

مسعود صادقی

استادیار

ریاست پزوهشکده تازیخ علم

ایمیل: masoudsadeghi [at] ut.ac.ir

حسن امینی

استادیار

تاریخ ریاضیات

ایمیل: hasanamini [at] ut.ac.ir

یونس کرامتی

استادیار

تاریخ ریاضیات، طب و داروسازی

ایمیل: ykaramati [at] ut.ac.ir

امیرمحمد گمینی

استادیار

تاریخ نجوم در تمدن اسلامی و ورود علوم جدید به ایران و اسلام

ایمیل: amirgamini [at] ut.ac.ir

حنیف قلندری

استادیار

تاریخ نجوم و ریاضیات

ایمیل: hanif.ghalandari [at] ut.ac.ir

ایرج نیک سرشت

استادیار

تاریخ فیزیک

ایمیل: nikseresht [at] ut.ac.ir