مسعود صادقی

استادیار

ریاست پزوهشکده تاریخ علم

 masoudsadeghi@ut.ac.ir

صفحه شخصی در رخ‌نما

 

حسن امینی

استادیار

تاریخ ریاضیات

 hasanamini@ut.ac.ir

صفحه شخصی در رخ‌نما

 

یونس کرامتی

استادیار

تاریخ ریاضیات، طب و داروسازی

 ykaramati@ut.ac.ir

صفحه شخصی در رخ‌نما

 

امیرمحمد گمینی

استادیار

تاریخ نجوم در تمدن اسلامی و ورود علوم جدید به ایران و اسلام

 amirgamini@ut.ac.ir

صفحه شخصی در رخ‌نما

 

حنیف قلندری

استادیار

تاریخ نجوم و ریاضیات

hanif.ghalandari@ut.ac.ir

صفحه شخصی در رخ‌نما

 

ایرج نیک سرشت

دانشیار

تاریخ و فلسفه علم-فیزیک

 nikseresht@ut.ac.ir

صفحه شخصی در رخ‌نما