نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتشار شمارۀ جدید مجلۀ میراث علمی ایران و اسلام

انتشار شمارۀ جدید مجلۀ میراث علمی ایران و اسلام


انتشار شمارۀ جدید مجلۀ میراث علمی ایران و اسلام

 

نهمین شمارۀ مجلۀ میراث علمی ایران و اسلام توسط مرکز میراث مکتوب منتشر شد. در این شماره می خوانیم:

رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی اﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ اﺳﻔﺰاری در ﻋﻠﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ (ﺣﯿﻞ)
 ﺪ اَﺑَﻄﱡﻮی ﻣﺤﻤد، ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻧﻔﯿﺴﯽ 
 
 ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ درﺑﺎرۀ ﮐﺘﺎب آﯾﺎت ﺑﯿﻨﺎت و روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ داروﯾﻨﯿﺴﻢ 
 ﮐﺎﻣﺮان اﻣﯿﺮ ارﺟﻤﻨﺪ 
 
 ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﺑﻊ وﻓﻘﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺐ ﺷﻄﺮﻧﺞ در رﯾﺎﺿﯿﺎت دورۀ اﺳﻼﻣﯽ 
 ژاک ﺳﺰﯾﺎﻧﻮ، ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮی 
 
 ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯿﺮاث اﺳﻼﻣﯽ 
 اﺣﻤﺪ ﺳﻠﯿﻢ ﺳﻌﯿﺪان، ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻫﺮ 
 
 ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و وﺿﻌﯿﺖ اﻣﺮوزی درﺧﺘﺎن  ﴎو، اُرس و ﻧﻮش ﮐﻬﻦ ﺳﺎل اﯾﺮان 
 ﺷماﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪی ﻓﺮ 
 
 ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺼﻞﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ و رﯾﺎﺿﯽ ﮐﺘﺎب ﻋﻠﻢ در اﺳﻼم  ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ نصر
 دﯾﻮﯾﺪ ﮐﯿﻨﮓ، ﺗﺮﺟﻤﮥ اﻣﯿﺮﻣﺤﻤﺪ ﮔﻤﯿﻨﯽ 
 
 
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﻣﯿﻠﯽ َسوج- اﺳﻤﯿﺖ درﺑﺎرۀ ﭘﺰﺷﮑﯽ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ 
 ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮔﺮ: ﮐﻠﯿﻢ ﺣﺴﯿﻦ، ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺻﺪری اﻓﺸﺎر 
 
رﺳﺎﻟﮥ ﺳﯿﺪ ﻣﺴﯿﺢ ﺣﺴﯿﻨﯽ درﺑﺎرۀ اﻋﺪاد ﻣﺘﺤﺎب 
 ﻣﺤﻤﻮد ﺷﻬﯿﺪی