نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتشار شمارۀ دهم مجلۀ میراث علمی اسلام و ایران

انتشار شمارۀ دهم مجلۀ میراث علمی اسلام و ایران


انتشار شمارۀ دهم مجلۀ میراث علمی ایران و اسلام

 

دهمین شمارۀ مجلۀ میراث علمی ایران و اسلام توسط مرکز میراث مکتوب با همکاری بعضی از دانش آموختگان پژوهشکدۀ تاریخ علم منتشر شد. در این شماره می خوانیم:

بررسی هندسی چند طرح کاشی کاری و معما از رسالۀ فی تداخل الاشکال المتشابهة والمتوافقة
رضا سرهنگی، ترجمۀ نرگس عطارزادگان 
 
 سرچشمه‌های کیمیا در دورۀ اسلامی 
 اریک هولمیارد، ترجمۀ نرگس یوسفی 
 
 پیدایش مفهوم تعدیل زمان 
 کوین کارنی، ترجمۀ پویان رضوانی 
 
 دو روش از ریاضیدانان ایرانی برای محاسبۀ تعدیل زمان 
 ای.اس.کندی، ترجمۀ مرضیه شمس‌یوسفی و محمد باقری 
 
 تعریف نسبت بر پایۀ تفریق دوسویه در ریاضیات دورۀ اسلامی 
 یان پ. هوخندایک، ترجمۀ محمدمهدی کاوه یزدی 
 
 بررسی محتوای رسالۀ قانون سنجری
 محمدمهدی کاوه یزدی و محمدرضا عرشی