نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاریخ فلسفۀ طبیعی در تمدن اسلامی

تاریخ فلسفۀ طبیعی در تمدن اسلامی


تاریخ فلسفۀ طبیعی در تمدن اسلامی در پژوهشکدۀ تاریخ علم

همایش فلسفۀ طبیعی در تمدن اسلامی در روز چهارشنبه 16 اسفندماه 1396 با مدیریت علمی دکتر نجفقلی حبیبی و مدیریت اجرایی دکتر بنفشه افتخاری در پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران برگزار شد. دفترچۀ خلاصۀ مقالات فارسی و انگلیسی و همچنین فایل سخنرانی‌ها را می‌توان از همینجا دریافت کرد:

افتتاحیه

نشست اول

طبع و طبیعت، تجربه و برهان

9:30-12:30

سخنران

عنوان

نجفقلی حبیبی

بررسی آثار علوی در پدیده های زمینی در فلسفه اسلامی

حنیف قلندری

خرق پذیری یا خرق ناپذیری افلاک؛ عرضۀ برهان در پذیرفتن یا نپذیرفتن ویژگی های طبیعی افلاک نزد متفکران دورۀ اسلامی

سعید نظری

جایگاه عقل و تجربه در جهان بینی علمی زکریای رازی

فاطمه مینایی

طبایع چهارگانه و تأثیرشان در رویا از نگاه متکلمان

نماز و استراحت

نشست دوم

ابن سینا و فلسفه طبیعی

13:30-15:30

رضا اکبری

کاربرد روش تجربی توسط ابن سینا در استخراج احکام صوت

محمد جواد اسماعیلی

طبیعت شناسی ابن سینا در «فن سماع طبیعی» الشفاء-رهیافت فلسفی و طبیعت شناسی دو اندیشمند: محمّد علی فروغی و میرزا مهدی آشتیانی

امیر مازیار

مسئله کیفیات ثانویه در فلسفه ابن سینا

 ایرج نیک‌سرشت

علم زلزله شناسی؛ از اسطوره گرایی تا رویکرد به عوامل طبیعی: مطالعه موردی دیدگاه‌های ابن سینا

استراحت و پذیرایی

نشست سوم

Natural Philosophy and Kalam

16-18

مایکل چیس

Damascius and al-Naẓẓām: A new suggestion for how Greek philosophy may have been transmitted to Islam by way of Persia

بنفشه افتخاری

Simplicity in Fakhr Rāzī's refutation of Hylomorphism

محمد صادق زاهدی

Al-Ghazālī and Methodological Critique of Peripatetics' Natural Philosophy

اختتامیه