نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مکتب آنال و مساله دوران بندی در تاریخ

مکتب آنال و مساله دوران بندی در تاریخ


مکتب آنال و مساله دوران بندی در تاریخ برگزار شد.

نشست مکتب آنال و مساله دوران بندی تاریخی توسط با سخنرانی دکتر حسام نقره چی در تاریخ 29 خرداد 98 در سالن کنفرانس پژوهشکده برگزار شد. گزارش این نشست پس از آماده سازی منتشر خواهد شد.