نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

پایان نامه های پژوهشکده تاریخ علم

دانلود چکیده ها

عنوان پایان نامه

نام دانشجو

استاد راهنما

استاد مشاور

شماره ثبت کتابخانه مرکزی

مبانی ریاضیات و کاربردهای اسطرلاب با تأکید بر متون کهن؛ تسطیح الاسطرلاب محیی الدین مغربی

سید محمد مظفری

دکتر حسین معصومی همدانی

دکتر هادی عالم زاده

35747

آموزش ریاضی در دارالفنون (عصر قاجار)

محمد پسندیده

دکتر حسین معصومی همدانی

دکتر غلامرضا رکنی

36514

رساله الزبده فی الهیئه خواجه نصیرالدین طوسی: تصحیح و تحقیق

حنیف قلندری

دکتر موسی اکرمی

دکتر حسین معصومی همدانی

36321

تصحیح، ترجمه و شرح باب ششم (محلول ها) کتاب الریاض  €Œالکبیر منسوب به جابر بن حیان

سعید اکبری شاد

دکتر جعفر آقایانی چاوشی و حسین مهدوی

دکتر قیس آل قیس

36209

الرساله المعینیه خواجه نصیرالدین طوسی: تصحیح و تحقیق

حسن امینی

دکتر ایرج نیک €Œسرشت

دکتر حسین معصومی همدانی

42875

سلّم السماء: تصحیح، ترجمه و تحقیق

حمید بهلول

دکتر ایرج نیک سرشت

دکتر محمد باقری و

دکتر سید جمال موسوی

36949

تحلیل روش ابوریحان بیرونی در محاسبه تسییر [ویرایش، ترجمه و شرح باب پنجم از مقاله یازدهم قانون مسعودی]

حسین روح €Œاللهی

دکتر محمد باقری

آقای حمیدرضا گیاهی یزدی

45885

شرح و تصحیح رساله البدیع فی علم €Œالحساب از مسعود بن احمد خاصبکی

مرجان خان €Œبیگی

دکتر حسین معصومی همدانی

دکتر موسی اکرمی

؟؟

نظریه جزء لایتجزی در طبیعیات فخرراژی

بنفشه افتخاری

دکتر موسی اکرمی

دکتر حسین معصومی همدانی

37605

ویرایش متن عربی، ترجمه فارسی و شرح باب چهارم از مقاله پنجم مفتاح الحساب غیاث €Œالدین جمشید کاشانی

محمدرضا عرشی

دکتر محمد باقری

دکتر محمدقاسم وحیدی اصل و

دکتر غلامرضا جمشید €Œنژاد

39343

تناسب در ریاضیات هندی: تصحیح، ترجمه و شرح مقاله فی راشیکات الهند ابوریحان بیرونی

مهدی کاوه یزدی

دکتر محمد باقری

دکتر غلامرضا جمشیدنژاد

38141

ویرایش، ترجمه و شرح فصل اول از کتاب البصائر فی علم المناظر کمال‌الدین فارسی

مریم فرحمند

دکتر معصومی همدانی

دکتر توسلی

 

مدل سیاره €Œای قطب €Œالدین شیرازی برای سیارات علوی (زحل، مشتری و مریخ) بر اساس کتاب اختیارات مظفری

امیرمحمد گمینی

دکتر معصومی همدانی

آقای حمیدرضا گیاهی یزدی

40012

شرح حال مهندسان دورۀ اسلامی

رحیم سودانی

دکتر نیک €Œسرشت

دکتر محمدجواد ناطق

40203

تناهی ابعاد در جهان اسلام

سجاد هجری

دکتر سید حمید طالب €Œزاده

دکتر موسی اکرمی

43264

کتاب فی جرمی النیرین و بعدیهما لارسطرخوس: تصحیح، ترجمه و شرح

حمید پروانه چلارسی

دکتر حسین معصومی همدانی

دکتر غلامرضا جمشیدنژاد اول

43230

اسطرلاب خطی، ساختار و کاربرد

سجاد نیک فهم

خوب €Œروان

دکتر محمد باقری

دکتر حسین معصومی همدانی

44522

بررسی رساله میزان الحساب از ملا علی قوشچی

عباس شوقمند تبریزی

دکتر ایرج نیک سرشت

دکتر محمدتقی صدر

 

البصائر فی علم المناظر: ویرایش، ترجمه و شرح فصل دوم

محسن دهش

دکتر ایرج نیک سرشت

دکتر غلامرضا جمشیدنژاد اول

 

مبحث رؤیت هلال در قانون مسعودی: تصحیح، ترجمه و شرح باب ۱۴  از مقالت هشتم

حسین شیرازی حاجی میری ها

دکتر موسی اکرمی

دکتر غلامرضا جمشیدنژاد اول و

دکتر علیرضا موحدنژاد

43656

ویرایش و شرح باب سوم و چهارم و پنجم نسخه فارسی کتاب کشف القناع عن اسرار شکل القطاع خواجه تصیرالدین طوسی

یونس مهدوی

دکتر حسین معصومی همدانی

دکتر محمدباقری

43692

زیج اشرفی؛ تصحیح، شرح و تحقیق بر نخستین مقاله زیج اشرفی در معرفت تواریخ

محمد طالب €Œرجبی

دکتر موسی اکرمی

دکتر غلامرضا جمشیدنژاد اول

46264

ترجمه و تحقیق منازل قمر نزد اعراب و هندوان بر اساس قانون مسعودی و ماللهند

حبیب لله جعفری

دکتر موسی اکرمی

دکتر غلامرضا جمشیدنژاد اول

 

آثار و آراء قوشچی در نجوم

صادق شهریار

دکتر نیک سرشت

دکتر حمیدرضا گیاهی یزدی

56488

علم میزان نزد جابر بن حیّان

محمد جوهرچی

دکتر رضا کوهکن

دکتر ایرج نیک €Œسرشت

48701

ویرایش، ترجمه و شرح تحریر اکراتئودوسیوس تألیف خواجه نصیرالدین طوسی

معصومه امیری مقدم

دکتر حسین معصومی همدانی

دکتر غلامرضا جمشیدنژاد اول

50309

مقایسۀ آراء فارابی و ابن خلدون در طبقه بندی علوم ریاضی و طبیعی

رضا محمدی €Œنسب

دکتر موسی اکرمی

دکتر ایرج  نیک سرشت

48050

رساله مناظر و مرایا اثر قاسم علی قاینی

مرجان اکبری

دکتر ایرج نیک سرشت

دکتر غلامرضا جمشیدنژاد و دکتر گیاهی یزدی

43642

ویرایش، ترجمه و شرح کتاب القرانات منسوب به کوشیار بن لبّان گیلی

مینا مزیدی

دکتر محمد باقری

دکتر حمیدرضا گیاهی یزدی

 

پژوهشی در باره اسطرلاب زورقی

سید جوادحسینی طباطبایی 

دکتر ایرج نیک سرشت

دکتر غلامرضا جمشیدنژاد اول

48333

بررسی ساز و کارهای ساعت های آبی به انضمام ترجمه و تحقیق مقالت هشتم از کتاب میزان الحکمه خازنی

سمیرا دباغ منش

دکتر نیک سرشت

دکتر جمشیدنژاد اول

47896

مبانی نظری ساعت های آفتابی در تمدن اسلامی به انضمام ترجمه و شرح متن  «رساله فی الرّخامات الافقیه » از ابن هیثم

پویان رضوانی

 

دکتر محمد باقری

 

دکتر غلامرضا جمشیدنژاد

47422

ابوالبرکات بغدادی و مسئله حرکت با توجه به جزء اول از جلد۲ کتاب المعتبر فی الحکمه

مجتبی بهروزی نژاد

دکتر ایرج نیک سرشت

دکتر حسن ابراهیمی

48044

تاریخ آموزش علوم پزشکی در دارالفنون

رضا دادگر

دکتر سیدجمال موسوی

دکتر مهدی محقق و دکتر محمدرضا شمس اردکانی

50512

جامع بهادرخانی (خزینه علم الابصار): تصحیح، شرح و نقد

نعیم شرافت

دکتر ایرج نیک سرشت

دکتر سید جمال موسوی

50149

تصحیح و تحلیل رساله در معرفت ربع اسطرلاب از عبدالقادر رویانی

روح الله متقیان

دکتر حمیدرضا گیاهی یزدی

دکتر غلامرضا جمشیدنژاد

55260

اسطرلاب مسرطن: ساختمان و کاربرد، بر مبنای تصحیح و ترجمه و شرح رساله ­ای از سجزی و تصحیح و شرح یک رساله فارسی از قرن نهم هجری

پویان شهیدی مارنانی

دکتر موسی اکرمی

دکتر غلامرضا جمشیدنژاد

51111

ویرایش، ترجمه و شرح تحریر مأخوذات ارشمیدس تألیف خواجه نصیرالدین طوسی

راحیل فارابی

دکتر محمد باقری

مشاور اول: دکتر معصومی همدانی

مشاور دوم: دکتر گیاهی یزدی

 

بررسی بحث مجانب های هذلولی در آثار ریاضی دانشمندان دوره اسلامی (به همراه ترجمه و تحقیق رساله فی کیفیه تصورالخطین اللذین یقربان و لایلتقیان ابوسعید سجزی)

زینب کریمیان

دکتر حسین معصومی همدانی

دکتر محمد اردشیر

56825

سیر علم اوزان و مقادیر در دوره اسلامی با تأکید بر مقاله هفتم کتاب میزان الحکمه خازنی (تحقیق، ترجمه و شرح)

حسین فلاح یخدانی

دکتر ایرج نیک سرشت

دکتر غلامرضا جمشیدنژاد

58368

بررسی مفاهیم بنیادی هندسه در اصول اقلیدس: فارسی، عربی و  یونانی

محمد میثاق محمدی

دکتر احمد پاکتچی

دکتر غلامرضا جمشیدنژاد

59539

ویرایش، ترجمه و شرح (شرح مقاله دهم اصول اقلیدس) تألیف محمدباقر یزدی

زهرا پور نجف

دکتر حسین معصومی همدانی

دکتر  محمد باقری

؟؟؟؟؟؟

تصحیح و تحلیل تحریر مقاله صوره الکسوف کمال الدین فارسی

فرهنگ رضانیا

دکتر حمیدرضا گیاهی یزدی

دکتر غلامرضا جمشیدنژاد/ مشاور دوم: دکتر ایرج نیک سرشت

65544

مکان در نظر ابن سینا و ملاصدرا: مطالعه تطبیقی

ناصر کریمی لقب

دکتر محمد جواد اسماعیلی

دکتر سعید انواری

62954

حرکت مکانی  نزد ابن باجه با ترجمه و شرح فصل هفتم کتاب شرح السماع الطبیعی لارسطوطالیس

سید عباس موسوی

 

دکتر ایرج

نیک سرشت

دکتر سیدجمال موسوی

؟؟؟؟؟؟

تصحیح انتقادی، ترجمه و تحلیل باب چهارم (فی معرفه مقادیرالابعاد و الاجرام) کتاب التحفه الشاهیه قطب الدین شیرازی

فریبا پایروند ثابت

دکتر حمیدرضا گیاهی یزدی

دکتر سید جمال موسوی

63165

تصحیح، ترجمه و شرح  «رساله در اِبصار » اثر غیاث الدین منصور دشتکی و مقایسه آراء و نظرات وی با آراء کمال ­الدین فارسی در موضوع ابصار از کتاب البصائر فی علم المناظر

مسعوده حسینی مصطفوی

دکتر ایرج

نیک سرشت

دکتر سید جمال موسوی

65293

تصحیح انتقادی و تحلیل بخش آثار علوی (ده فصل و بیست اصل نخست) در دانشنامه جهان از غیاث الدین علی ابن امیران حسینی اصفهانی

نفیسه سادات دهقانی

دکتر حمیدرضا گیاهی یزدی

دکتر ایرج

نیک سرشت

 

پایه های نظری، ساختمان و عملکرد پرگار تامّ به انضمام تصحیح، ترجمه و شرح مقاله فی البرکار التام نوشته هبه الله بدیع اسطرلابی

محمود شهیدی

دکتر حسین معصومی همدانی

دکتر محمدجواد ناطق

63145

تصحیح، ترجمه و شرح بخش هایی از کتاب المستقصی اثر محمدمهدی نراقی ( از باب هیئه الاجرام البسیطه و اوضاعها و مایلزمها و مایتعلق بها تا بحث ترتیب الاجرام و نضدها)

محمد زندیه

دکتر موسی اکرمی

دکتر غلامرضا جمشیدنژاد

54834

تصحیح، ترجمه و شرح مقاله دوم و سوم از مقصد اول رساله غیاث الدین منصور دشتکی در قبله

راضیه سادات موسوی

دکتر حمیدرضا گیاهی یزدی

دکتر رسول جعفریان

 

ویرایش انتقادی، ترجمه و شرح مقاله نهم کتاب تحریرالمجسطی تألیف خواجه نصیرالدین طوسی

محمدصادق انصاری

دکتر موسی اکرمی

مشاور اول: دکتر حنیف قلندری/ مشاور دوم: دکتر جمشیدنژاد

 

ورود نجوم جدید به ایران پیش از دارالفنون و تصحیح رسالۀ علم النجوم

سیدهادی طباطبایی

دکتر موسی اکرمی

دکتر توفیق حیدرزاده

 

ویرایش، ترجمه و شرح ۴ فصل اول الامع فی امثله الزیج الجامع تألیف علی بن احمد نسوی

مریم زمانی

دکتر محمد باقری

 دکتر جمشید نژاد اول

63256

تصحیح، ترجمه و شرح بخش ­های ریاضی کتاب الشطرنج، متون برگزیده از العدلی، ابوبکر الصولی و دیگران

مجیده قاضی زاده

راهنمای اول: دکتر محمد باقری، راهنمای دوم: دکتر سیدعبدالله محمودیان

دکتر سیدجمال موسوی

66821

مدل های سیارات علوی در رساله لوامع النوریه غیاث الدین منصور دشتکی

  سید محمدهادی طباطبایی یزدی

دکتر امیر محمد گمینی 

 دکتر موسی اکرمی

 

جایگاه ریاضیات و نجوم در طبقه بندی علوم از زمان شمس الدین آملی یزدی تا پایان دوره صفوی

مصطفی زارع اردکانی

دکتر موحدنژاد

دکتر امیرمحمد گمینی

 

تصحیح و شرح باب پنجم و ششم کتاب قانون ناصری (در خصوص سیارات و ستاره ­های دنبال ه­دار) و جایگاه این کتاب در نجوم قرن ۱۳

سیدامیر سادات موسوی

دکتر حسین معصومی

دکتر حنیف قلندری

 

مفهوم صورت در نورشناسی ابن هیثم و مقایسه آن با ابن سینا

زهرا قزلباش

دکتر محمدجواد اسماعیلی

دکتر حسین معصومی همدانی

 

تصحیح، ترجمه و تحلیل فصل دوم از رساله غایه الادراک فی درایه الافلاک اثیرالدین ابهری

فاطمه گنجی

دکتر محمد باقری

دکتر حنیف قلندری

 

شیمی در دارالفنون

طاهره باقری چیمه

دکتر رضا کوهکن

دکتر اصغرقائدان (مشاور اول) و دکتر علیرضا شایسته (مشاور دوم)

 

تحول کارکرد و کاربرد ترازو و معیارسنجی از عالم یونانی به عالم اسلامی (تا قرن پنجم)

ابوذر فرض پور ماچیانی

دکتر محمدجواد ناطق)

دکتر محمد باقری