نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

فعالیت‌ها و برنامه‌های پژوهشی پژوهشکدۀ تاریخ علم

برنامۀ فعالیت‌های پژوهشی و همایش‌های داخلی و بین المللی تا چند سال آینده

گزارش همایش تاریخ علوم طبیعی در ایران و اسلام

در دوم و سوم خرداد ماه در پژوهشکده تاریخ علم با همکاری مرکز تحقیقات ملی فرانسه و پژوهشکده تاریخ علم برگزار شد.

همایش تاریخ علوم طبیعی در تمدن ایران و اسلام

این همایش دربارۀ تاریخ علومی چون زیست شناسی، زمین شناسی و جانورشناسی در تمدن اسلامی است و در پنج پنل برگزار می شود.

همایش رویارویی علوم قدیم و جدید در عصر قاجار

در روز های شنبه و یکنشبه 8 و 9 خردادماه 1395 به پیشنهاد دکتر حسین معصومی همدانی، از اعضای وابستۀ پژوهشکدۀ تاریخ علم، کنفرانسی برای آشنایی پژوهشگران وبا دستاوردهای اخیر دربارۀ تاریخ علم عصر قاجار برگزار شد.

همایش تاریخ علم در اسلام، اروپا و چین

آقای دکتر هوخدایک، از پژوهشگران با سابقۀ تاریخ علم اسلامی و از اعضای وابستۀ پژوهشکدۀ تاریخ علم، از دانشگاه اوترخت طی نامه ای به تاریخ 10 مارس 2016 (20 اسفند 94) بر اساس چارچوب قرارداد همکاری بین پژوهشکده و دانشگاه اوترخت پیشنهاد کردند که دانشجویان کارشناسی ارشد رشته تاریخ و فلسفه علم دانشگاه اوترخت در سفر به ایران همایشی بر گزار کنند.