حسین معصومی همدانی

استادیار

عضو شورای عالی پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران

سردبیر مجله تاریخ علم

سوابق همکاری با پژوهشکده:

دبیر علمی همایش تاریخ نگاری علم: نظریه و روش

دبیر علمی همایش تاریخ ریاضیات: بزرگداشت رشدی راشد

دبیر علمی اولین همایش علم در دوره قاجار

 

 

 

 

 

 

 

 

محمد باقری

استادیار

عضو شورای عالی پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران

عضو وابسته  پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران

سوابق همکاری با پژوهشکده:

سردبیر سابق مجله تاریخ علم

 

 

 

 

 

 

 

 

مهرناز کاتوزیان

استادیار

عضو هیئت تحریریه مجله تاریخ علم

katouzian.safadi@orange.fr

 

سوابق همکاری با پژوهشکده:

دبیر علمی همایش تاریخ علوم طبیعی در جهان اسلام

 

 

 

 

 

 

 

محمد جواد ناطق

دانشیار

عضو شورای عالی پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران

عضو هیئت تحریریه مجله تاریخ علم

همکار علمی پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران

nategh@modares.ac.ir

 

 

 

 

 

 
   

        یان پیتر هوخندایک

استاد دانشگاه اوترخت هلند

عضو وابسته  پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران

عضو هیئت تحریریه مجله تاریخ علم