اساتید همکار پژوهشکده تاریخ علم اساتید همکار پژوهشکده تاریخ علم

 

 

 

 

 

 

 

حسین معصومی همدانی

استادیار

عضور شورای عالی پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران

سردبیر مجله تاریخ علم

سوابق همکاری با پژوهشکده:

دبیر علمی همایش تاریخ نگاری علم: نظریه و روش

دبیر علمی همایش تاریخ ریاضیات: بزرگداشت رشدی راشد

دبیر علمی اولین همایش علم در دوره قاجار

 

 

 

 

 

 

 

 

محمد باقری

استادیار

عضور شورای عالی پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران

عضو وابسته  پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران

سوابق همکاری با پژوهشکده:

سردبیر سابق مجله تاریخ علم

 

 

 

 

 

 

 

 

مهرناز کاتوزیان

استادیار

عضور شورای عالی پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران

katouzian.safadi@orange.fr

 

سوابق همکاری با پژوهشکده:

دبیر علمی همایش تاریخ علوم طبیعی در جهان اسلام

 

 

 

 

 

 

 

 

محمد جواد ناطق

استادیار

عضور شورای عالی پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران

همکار علمی پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران

nategh@modares.ac.ir

 

 

 

 

 

دکتر گیاهی

استادیار

سوابق همکاری با پژوهشکده:

عضو سابق شورای عالی پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران

 

 

 

 

 

دکتر اکرمی

استادیار

عضو هیئت تحریرییه مجله تاریخ علم

 

 

 

        یان پیتر هوخندایک

استاد دانشگاه اوترخت هلند

عضو وابسته  پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران