برنامه کلاسی نیمسال اول 1400-1401

گرایش تاریخ ریاضیات در جهان اسلام

نام درس

تعداد واحد

عنوان

استاد

روز

ساعت

تاریخ علوم طبیعی در دورۀ اسلامی

2

اختیاری

دکتر قلندری

سه شنبه

10-12

فلسفه علم

2

اصلی

دکتر نیک‌سرشت

سه شنبه

13-15

تاریخ عمومی علم3

2

اصلی

دکتر گمینی

سه شنبه

15-17

متون تاریخ علم به زبان‌های معتبر

2

اصلی

دکتر قلندری

چهارشنبه

10-12

تاریخ ریاضیات در دوره اسلامی2

2

تخصصی

دکتر قلندری

چهارشنبه

13-15