برنامه کلاسی نیمسال اول 1400-1401

گرایش نجوم در جهان اسلام

نام درس

تعداد واحد

عنوان

استاد

روز اول

ساعت اول

روز دوم

ساعت دوم

مأخذشناسی تاریخ علم

2

اصلی

دکتر کرامتی

دوشنبه

8-9

سه شنبه

8-10

روش تحقیق در تاریخ علم

2

اصلی

دکتر کرامتی

دوشنبه

9-10

سه شنبه

10-12

تاریخ عمومی علم 1

2

اصلی

دکتر امینی

دوشنبه

13-14

سه شنبه

13-15

تاریخ عمومی نجوم قدیم و جدید

2

تخصصی

دکتر گمینی

دوشنبه

11-12

چهارشنبه

10-12

متون تاریخ علم به زبان عربی و فارسی

2

اختیاری

دکتر امینی

دوشنبه

14-15

چهارشنبه

13-15